Carlsfeldský kostel „Trinitatiskirche“

Carlsfeldský kostel „Trinitatiskirche“ je nejstarším sakrálním kruhovým kostelem v Sasku. Stal se stavebním vzorem pro pozdější stavby tohoto typu, např. Frauenkirche v Drážďanech, kostely v Klingenthalu, Seiffenu, Forchheimu a Schmiedebergu. Také George Bähr, stavitel pozdější Frauenkirche v Drážďanech, se prý jako mladý tovaryš na stavbě zdejšího kostela spolupodílel.

V letech 1684-1688 byl postaven barokní kostel podle návrhu Wolfa Caspara von Klengel. Vzorem tehdejší architektury bylo italské stavitelské umění.

Oltář s pozoruhodnými řezbářskými pracemi patří k nejcennějším uměleckým památkám. Vzácné umělecké dílo je také zdejší kazatelna a varhanní kůr. Do oltářního obrazu jsou zakomponovány podobizny zakladatele kostela, urozeného pána Schnorra von Carolsfeld a jeho choti. Tyto obrazy jsou zakryty posuvnými dřevěnými dveřmi.

Díky rekonstrukci kostela v roce 1958 můžeme na křídovém pozadí obdivovat krásu leštěných vyřezávaných figurín na oltáři a další řezbářské práce. V malbách dominují barokní barvy bílá, zlatá a světle modrá.

Nad oltářem vidíme Ježíše Krista na kříži, vedle Ježíšova matka Maria (vlevo) a učedník Jan s dlouhými vlasy (vpravo). V pozadí stojí Boží prostředníci Starého zákona: Mojžíš (vlevo) a prorok Eliáš (vpravo). Dále zde najdeme dva klečící anděle, vzývající boha. Autor této řezbářské práce není znám.

Na kazatelně sedí na jedné straně sv. Petr s klíčem a na druhé straně sv. Pavel s mečem.